سنتهای 12 گانه نوین
 

سنت دهم :

الف :از نظر شما مباحث خارجی چیست ؟

1-               هر بحثی که خارج از اصول بهبودی و انجمن باشد

2-               هر چیزی که به هدف اصلی لطمه بزند( مباحث سیاسی، اجتماعی و....)

3-               خارج شدن از حیطه کمک یک معتادبه معتاددیگر

 

ب :شما درجلسات چگونه مشارکت می کنید ؟

1-               صادقانه باشد

2-               حاوی پیام امید وآزادی باشد

3-               تیراندازی نکردن

4-               صحبت کردن درمورد تجربه شخصی

5-               وعده آزادی از اعتیادفعال

6-               در رابطه با اصول برنامه

7-               به گفته نام ونوشته دیگران رجوع نمی کنیم

 

 

8-               حامل پیام برای تازه وارد

9-               گمنامی داشته باشد

10-           نصیحت وارشاد نکنیم

11-           در رابطه با اعتیاد وبهبودی

12-            در راستای هدف NA باشد

13-            از الفاظ رکیک استفاده نکنیم

14-           رعایت وقت

15-           از NGOهای دیگر صحبت نمی کنیم

16-           وارد حاشیه نشویم

17-           احترام به عقاید دیگران

ج :چگونه NAرا درگیر مباحث اجتماعی نکنیم؟

1-               غلو نکردن در محل کار وگمنامی

2-               دخالت نکردن در مباحث اجتماعی

3-               معرفی نکردن خود به عنوان عضو NA

4-               در محل کار وبازار بغل کشی نمی کنیم

5-               مایه نگذاشتن از نام NA در روابط روزانه

6-               جایی را رد یا تایید نکنیم

7-               استفاده نکردن از الفاظ NA

8-               حفظ گمنامی اعضاءخارج از جلسه بهبودی

9-               استفاده نکردن چیپ وسکه در اجتماع

10-           مشخص کردن ایده شخصی خود در مباحث اجتماعی

11-           رعایت کردن سنتها

 

سنت یازدهم :

الف : چگونه روابطمان را با اجتماع حفظ کنیم ؟

1-               حفظ  کردن گمنامی وجلوگیری از شخصیت پردازی

2-               داشتن عملکرد مثبت در اجتماع

 

 

3-               برگزاری جلسات باز

4-               اطلاع رسانی صحیح به اجتما ع ومسئولین

5-               صداقت داشتن در روابط

6-               احترام به عقاید وگفته های دیگران

7-               ظاهر شدن به عنوان عضو سازنده دراجتماع

8-               استفاده کردن اصول قدمها در زندگی

9-               خسارت نزدن به مکانی که مستاجر هستیم

10-           رابطه خوب با اطراف جلساتمان

11-           داشتن الگوی رفتاری مناسب در اجتماع

12-           پاسخ اصولی به درخواستهای اجتماع

13-           حفظ خوشنامی NA

14-           احترام گذاشتن به مناسبتهای اصول اجتماعی

ب:جاذبه انجمن NAدر چیست ؟

1-               خوشنامی

2-               در عملکرد اعضاء

3-               سادگی

4-               خدمت صادقانه وخالصانه به معتادان دیگر

5-               تغییر در ظاهر

6-               استقلا ل وخود اتکایی

7-               حفظ نظم وامنیت جلسات

8-               دادن اطلاع صحیح و درست به کسانیکه به ما احتیاج دارند

9-               پرهیز از اغتشاش وخشونت در اطراف جلسات

10-           رفتار وگفتار مناسب در جایی که مار می شناسند

11-           غیر حرفه ای بودن

12-           رعایت منافع مشترک در اجتماع

ج: چرا ما در رسانه ها یا مطبوعات از نام خانوادگی استفاده نمی کنیم یا ظاهر نمی شویم ؟

1-               هیچ تضمینی برای پاک ماندن نیست

 

 

2-               شخصیت پردازی نشود

3-               اصول ما بنا برجاذبه است تا تبلیغ

4-               ما نماینده NAنداریم

د: آیا NAگمنامی دارد؟چرا؟

1-               خیر، ما می توانیم در سطح مطبوعات NA را معرفی کنیم

2-               خیر، برای اینکه در دسترس باشد

3-               خیر، برای اینکه از طریق معرفی صحیح برنامه پیام به معتاددر عذاب برسد

4-                آزادانه در راستای هدف اصلی حرکت کنیم

 

سنت دوازدهم :

الف :مفهوم گمنامی از نظر شما چیست ؟

1-               هیچ عضوی نسبت به دیگری برتری ندارد

2-               یکی شدن با گروه

3-               یعنی رازداری

4-               فرد در جمع گمنامی خود را حفظ کند

5-               ناشناس بودن افراد در سطح اجتماع

6-               احساس مسئولیت ومتعهد بودن

7-               خدمت گمنا مانه وصادقانه

8-               تعهد عضو به گروه

9-               اصول را به شخصیها ترجیح دادن

10-           تواضع وفروتنی

11-           جزئی از کل بودن

12-            ایثار و از خود گذشتگی

13-            قضاوت نکردن

14-           احترام متقابل

15-           گذشتن از منافع شخصی

16-           روحانیت

 

 

ب: مفهوم رازداری از نظر شما چیست ؟

1-               اعتماد کردن

2-               حفظ مسائل خصوصی خودم

3-               تعهدی که نسبت به همدرد خود دارم

ج:چرا به این انجمن معتادان گمنام می گویند؟

1-      چون شخصیت پردازی ندارد

2-      با نام کوچک خود را معرفی می کنیم

3-      نیت خیر

4-      به مذاهب وادیان کاری ندارد

5-      یک جمعیت روحانی هستیم که پایه واساس این انجمن براساس گمنامی است

+ نوشته شده در  یکشنبه هجدهم اردیبهشت ۱۳۹۰ساعت 20:27  توسط مهدی اورجینال  |